Isensnidare Petter Michelsson

Bland klenoderna i mitt mynt- och medaljkabinett är denna medalj en av de absoluta favoriterna. Petter Michelssons underbara medalj över Gustav II Adolf omkring 1631.

Vad är det då för speciellt med denna medalj?  – Jo, för det första har den en helt unik formgivning med ett halvt framvänt porträtt som “kommer ut ur bottenytan” – 8 mm!
– Och inte blir det sämre när man vänder på den heller; ett magnifikt riksvapen i bästa barockstil. Omskriften lyder: GVSTAVUS ADOLPH DG SVECO GOTH WAN REX M P FINL … som taget från ett kopparöre.
Och som gammal kopparmyntsamlare blir man ju närmast lyrisk när man, bl.a. tack vare sveakronorna, kan attribuera medaljen till myntgravören Petter Michelsson, verksam från 1628 och framåt – på flera olika myntorter. – Kan det bli bättre än så?

Bildmontaget ovan talar väl egentligen för sig själv, men för att förtydliga lite kan man väl ändå nämna att Michelsson har använt en identisk puns till sveakronorna 1628-31 (och en annan 1638-41), samt att lejonen med sin typiska ”dubbelsvans”, vasarna, dekorationerna, voluterna etc. har många gemensamma stildrag för Michelsson.

Speciellt tydlig är likheten mellan voluterna på 1631 års medalj och 1641 års 4 mark … som för övrigt har samma åtsida som den berömda riksdalern 1642-M (med Mickelssons signatur under Frälsaren).

Just detta år (1642) skriver gravören (Isensnidaren)  Petter Michelsson ett klagobrev till regeringen där han beklagar sig över att myntmästaren i Stockholm, Anthony Grooth d.y. (1641-45), ville försätta honom ur tjänst och istället anställa en billigare kraft. I brevet säger sig Michelsson ha varit i rikets tjänst som gravör vid såväl koppar- som silvermyntverk i 14 års tid – d.v.s. från 1628. Han poängterar också att han är ”den ende infödde svensk” som lärt sig detta yrke.

6 svar på ”Isensnidare Petter Michelsson

 1. hej
  vad betyder isensnidare
  försökte googla men fatta ingenting
  de verka betyda gravör
  men varför säger man inte gravör då

  • Hej ”Pallez”,
   Men jag skrev ju just det: – ”Just detta år (1642) skriver gravören (Isensnidaren) Petter Michelsson ett klagobrev …” 😉

   Från tyskans Eisenschneider = järnsnidare.

 2. Hej Ulf !
  Nyfikenheten bubblar inom mig.:)
  Fick Petter Michelsson sparken eller hjälpte brevet ställt till regeringen ?
  Trots att jag sökt svar på nätet, har jag inte hittat/fått svar.
  ”verksam från 1628 och framåt”….. betyder ”framåt” till dess pension tog vid ?

  Med glada hälsningar
  Dennis

  • Hej Dennis,
   Nej då, han blev allt kvar. Men han hade säkert ständig konkurrens från ”billigare krafter”. 1649 signerade han t.ex. frånsidan på Drottning Kristinas praktmynt (med P-M) och han finns även omnämnd i samband med Karl X Gustavs kröningsmynt. Om mitt gamla minne inte missminner mig var han inblandad i en dokumenterad arvstvist i Stockholm så sent som 1672. Det finns också indicier som talar för att Michelsson var mästergravören Arvid Karlsteens första lärare.

 3. ”Just detta år (1642) skriver gravören (Isensnidaren) Petter Michelsson ett klagobrev till regeringen där han beklagar sig över att myntmästaren i Stockholm, Anthony Grooth d.y. (1641-45), ville försätta honom ur tjänst och istället anställa en billigare kraft. I brevet säger sig Michelsson ha varit i rikets tjänst som gravör vid såväl koppar- som silvermyntverk i 14 års tid – d.v.s. från 1628. Han poängterar också att han är ”den ende infödde svensk” som lärt sig detta yrke.”
  Finns där någon konkret referens till sitaten? Voro kul att se brevet:)

  • Hej Esko,
   Och tack för dig fråga.

   Nedanstående transkribering av Petter Michelsson brev till Bergskollegiet 1642, finner du i Bengt Hemmingssons artikel ”Jean d’ Armand, Petter Michelson och 1649 års ’Christin'” i Svensk Numismatisk Tidskrift nr 4, 2000, s. 78. Där finns även en faksimil av Petter Michelssons namnteckning (s. 80).

   https://numismatik.se/pdf/snt42000.pdf

   Odaterad klagoskrift från Petter Michelson till Bergskollegiet, 1642 (Brev och suppliker, huvudserie 1642:ll; E IV:8; nr 111, RA).

   Wälbome Nådige och Regierande Herrer i Richz General Bergzampte [ = riksgeneralbergsamtet].

   Eders Nåde och Herligheter kan iag ringe Tiener, ödmiukligast ey underlåta, effter iagh förnimmer, Myntemästeren Anton j Grot wara sinnadh, willia antaga en fremmande Isserschnider [=Eisensclmeider, gravör], huar han någon kan öfuerkomma, at få leya, allenast derföre, at han intett will, gifua mig den lhön, iag något nähr kan wara bebolien medh, at försöria migh, min fattige Hustro och Små barn i denne dyre tijden: Så meden iagh uthj mine lhäre åhr, mycket ondt hafuer uthstådt med stor bekostnadt lährt, och nu alleredo i tiorton åhrs tijdh för en lsserschnider. så wel widh Silfuer- som Kappermynt i Chronones Tienste. hafuer migh bruka låtitt, och den endeste ähr, af infödd, och Suensk, som dette Embetet, dedh iagh will hoppas ostraffeligen. hatuer lährt, at ingen med skiähl skall kunna annatt betyga, Huarfore ähr iag ringe Tienere till E. N:de på ded Ödmiukeligeste bönfallende, E. N:de och Her:tr mig den höge gunst och Affection bewijssa täches. och förhielpa, ded iagh medd Hennes Kongzl. May:ttz och denn Konungzl. Regiering- ens Fullmagt, blefue forsörgdh, ded iagh wid mitt Ambete må blifua oträngdh. så lenge iag kan och förmår Embetet wäll och rätt förestå. och arbetett allene fullgiöra. Nådigest anseendes ded store förtret, iagh uthj samfulile 14 åhr lijditt hafuer, att sä snart en fremmende hafuer kommet och sigh praesenterat, ähr den antagen, och iagh åttskillige resor derigenom ähr worden leedig och Tienstelöös, effter Mynternestarens gode tyckio Casserat, och åther antagen, dä den främmande så hafuer tychtz gåt wara, och den giort affträde. Och effter iagh som åfftel. hafuer mäst opryckia och flyttia, mitt fattige bohagh, dijt Mynten hafuer warit flötter [=flyttad], och satt mig der med mycket tilbake beder iagh Ödmiukeligen at mig effterlåtes måtte den lhön oförminskat beholla. her effter, som iagh dette åhret hafuer hafft, på ded iagh som intett annet lärt hafuer, at stöda migh och min fattige Hustro och barn medh, måtte något så nähr hafye mitt dagelige bröödh och oppehälle. Elliest hafuer migh och af min Nådige Ofuerhet, wid Mynten der iagh hafuer min wärkstadh, at arbete uthj en Logiment alltijdh warit effterlåtitt. frij och uthan hyra. dhedt som Antonij Grot mig her fårwägra will, mot min gamble rätt och Ahrdningh. Ahr iagh alltså i dette, som ded öfrige fårmodande E. N:de och Her:tr warde mig fattige Tienere. sin store gunst betroende och på buad sätt som skiee kan förhielpende, at iag den ringe Wåningh,jagh boor uthj, oturberadt [=ostört] niuta måtte. Elliest der iagh sädant skulle blifua ifrån stött, skulle tilläffuentyrs sigh, om någre nyttige handtwärk att lhära, Gudh warder denne E. N:ds wällgieminger. med wällsingnelse wisserligen belönandes, och forwänter her opå ett N Ad och gunstigt Suar.

   Städze förrblifuendes. som iag obligeradt [=skyldig] ähr E.N:des och Her:trs Odmiuke och tienstwillige Tienere Altijdh

   Peter Michelsson Iserschnider.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.